อบรมและทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ HUSO TOEIC MOCK TEST


อบรมและทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ HUSO TOEIC MOCK TEST

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 17309 17402 และ 17403 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 #คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ HUSO TOEIC MOCK TEST ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 ผู้มีสิทธิ์สอบรวม 426 คน จาก 11 หลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสองปริญญา) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ภาคเช้าเป็นการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรินดา จันโทริ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมี อาจารย์ ดร.จตุพงค์ โมรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้ และต่อด้วยภาคบ่ายของวันเดียวกัน เป็นการทดสอบสมรรถนะด้วยข้อสอบ TOEIC เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต