คณะมนุษยศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ


คณะมนุษยศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการพัฒนานิสิตนักศึกษา