นิเทศศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการสื่อสารฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


นิเทศศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการสื่อสารฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 เดินทางร่วมทำกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการสื่อสารกับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศอาเซียน โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ได้เดินทางไปยัง Soutsaka Institute of Technology สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของ Soutsaka Institute of Technology

ภาพข่าวเพิ่มเติม