คณะมนุษยศาสตร์ฯ พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำราและหนังสือ


คณะมนุษยศาสตร์ฯ พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำราและหนังสือ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13210-13211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำราและหนังสือ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำตำราและหนังสือ และสามารถผลิตผลงานออกมาเผยแพร่ในวงการวิชาการต่อไป โดยช่วงแรกของกิจกรรม อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและท่านวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวิทยากรการอบรมให้กับคณาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพข่าวเพิ่มเติม