คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนิสิต
โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ต้อนรับคณะจาก Institute of the Malay World and Civilization (ATMA Universiti Kebangsaan Malaysia
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและความปลอดภัย
การประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือเทศบาลตำบลทะเลน้อย
ลงนามความร่วมมือกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา สร้างเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
ร่วมส่งใจเชียร์ ตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชากับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ จัด 3 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คณบดีร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
คณบดีนำทีมผู้บริหารคณะฯ พร้อมคณาจารย์ร่วมระดมความคิด กลยุทธ์แผนพัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรภาษามลายูจัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา
สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน
คณบดีพร้อมทีมบริหารและบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรภูมิศาสตร์ จัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
สัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาหลักสูตรภาษาไทย
เริ่มแล้ว ค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.ค่าย 2
Show & Share เสวนาประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง HRM
ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จัดปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4
นิเทศศาสตร์จัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา
สัมมนานิสิตหลังฝึกงานและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ผ่านมุมมองและประสบการณ์จากนักวิชาชีพสารสนเทศ
นิสิตนิเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในพื้นที่ชุมชนเกาะยอ
หลักสูตรประวัติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ
โครงการ ELO หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
TSU HUSO Open House & Academic Fair 2023
Staff Exchange and Outbound (Non-Credit Mobility Program
อบรมและทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ HUSO TOEIC MOCK TEST
ต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มศว
คณะมนุษยศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
นิเทศศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการสื่อสารฯ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะมนุษยศาสตร์ฯ พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำราและหนังสือ
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Da’wah and Communication Sciences, State Islamic University of Mataram ประเทศอินโดนีเซีย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนด้านการคำนวณ การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
งานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพการบริหารและพัฒนาชุมชน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล