ประเมินการเรียนการสอน 3/2565
กลุ่ม Facebook สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การอบรม HR for Non-HR: การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน HR ด้วย Chat GPT
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 14
TCAS4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรวม 123 ที่นั่ง
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ASEAN Dengue Day Contest 2023
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS รอบที่ 3
กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการ International Volunteer Community Services 2023
กำหนดวัน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ
ทุนการศึกษา American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF Scholarship Program ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก TCAS2 รอบ QUOTA ประจำปีการศึกษา 2566
แนะนำบุคลากรใหม่ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
5 อันดับนิสิตผู้มีคะแนนสูงสุด HUSO TOEIC MOCK TEST 2022
ปฏิทินการดำเนินการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรียนล่วงหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสะสมหน่วยกิต ได้ก่อนใคร เรียนฟรี
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ TCAS2 รอบ Quota (โควตา ครั้งที่ 2
ด่วน ! ขอให้นิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษาตรวจสอบข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมหลักสูตรนอกชั้นเรียน
พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม HUSO Youth Innovation: สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวสู่นวัตกรสังคม
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
Recruitment of an employee of Thaksin University (Japanese Lecturer)
กำหนดลงทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ Portfolio 1/2
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ปฏิทินสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครแล้ว TCAS66 รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล