วิจัย - ทุน
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ เมิองปีนัง ประเทศมาเลเซีย [ 20/03/2017 - 23/06/2017 ] เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  [ 21/03/2016 - 16/04/2016 ] เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อข้อทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  [ 21/03/2016 - 16/05/2016 ] เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบเชิงรุกสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙  [ 10/11/2015 - 16/01/2016 ] เชิญร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 16- วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) [ 19/06/2015 - 01/09/2015 ] เชิญร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 16- วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (ลิงค์ 1) [ 19/06/2015 - 01/09/2015 ] ผลการพิจารณาทุนวิจัย รอบที่ 2  [ 18/03/2015 - 01/01/2018 ] ข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ]