การศึกษา
โครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  [ 09/04/2015 - 01/01/2018 ] การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนในภาคใต้ [ 02/04/2015 - 01/05/2015 ] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ]