ประมวลข่าว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ษศ.2559 ระดับส่วนงาน [ 18/04/2017 - 01/01/2018 ] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานนะ "ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา" (สาขาวรรณศิลป์) ประจำปี 2560 [ 10/04/2017 - 01/01/2018 ] เชิญร่วมโครงการโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการปฏิบัติ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  [ 07/04/2017 - 30/05/2017 ] ขอแสดงความยินดีกับร้อยตรีณัฐพงศ์ คงไชย  [ 03/04/2017 - 01/01/2018 ] รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ เมิองปีนัง ประเทศมาเลเซีย [ 20/03/2017 - 23/06/2017 ] ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ [ 20/01/2017 - 01/01/2018 ] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ [ 09/01/2017 - 01/12/2017 ] สวัสดีปีใหม่ 2560 [ 06/12/2016 - 31/12/2017 ] เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP สำหรับบุคคลทั่วไป [ 21/04/2016 - 01/01/2018 ] โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 27/11/2015 - 01/01/2018 ] ประมวลข่าวภายใน ประจำปี 2558 [ 03/11/2015 - 01/01/2018 ] ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ [ 02/11/2015 - 01/01/2018 ] ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ นักวิชาการใต้ออกโรง  [ 20/10/2015 - 01/01/2018 ] “5 ภาคีองค์กรสิทธิ์” ออกแถลงการณ์จี้ร่าง รธน.ต้องเป็นประชาธิปไตยและประชาชนมีส่วนร่วมแท้จริง [ 16/10/2015 - 01/01/2018 ] HUSO MAX ฉบับที่ 6 [ 07/07/2015 - 01/01/2018 ] คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา จัดโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านภาษาสู่อาเซียน [ 23/06/2015 - 01/01/2018 ] เครือข่ายพลเมืองสงขลา” จี้รัฐทบทวนเมกะโปรเจกต์ใต้ ชี้ต้องเผยข้อมูล และให้ ปชช.ร่วมตัดสินใจ [ 18/06/2015 - 01/01/2018 ] ข่าวภายในประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 03/06/2015 - 01/01/2018 ] ข่าวภายในประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 03/06/2015 - 01/01/2018 ] ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2557 [ 21/05/2015 - 01/01/2018 ] ข่าวคณะในสื่อต่าง ๆ ประจำปี 2558 [ 20/05/2015 - 01/01/2018 ] HUSO Max ฉบับที่ 5 [ 17/04/2015 - 01/01/2018 ] โครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  [ 09/04/2015 - 01/01/2018 ] ข่าวภายในประจำเดือน เมษายน 2558 [ 02/04/2015 - 01/01/2018 ] ประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นการนำวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ด้าน “สังคมเป็นสุข”ไปสู่การปฎิบัติการ [ 31/03/2015 - 01/01/2018 ] ผลการพิจารณาทุนวิจัย รอบที่ 2  [ 18/03/2015 - 01/01/2018 ] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ] ข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ] (สรุปย่อ) แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ] ประมวลข่าวคณะในสื่อต่าง ๆ ประจำปี 2557 [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ] ข่าวภายในประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ] ข่าวภายในประจำเดือน มกราคม 2558 [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ] ข่าวภายในประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ]