à¾Å§»ÃСÒ´ÒÇ
00 ร้อยใจมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
01 ประกายดาว
02 ประกายดาว หนุ่มสาวทักษิณ
03 หยุด คอร์รัปชั้่น
04 เทิดศักดิ์มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
05 คนสร้างฝัน
06 วันแห่งเรา-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
07 ประกายดาว (ดนตรี)
08 ประกายดาว หนุ่มสาวทักษิณ(ดนตรี)
09 หยุด คอร์รัปชั้่น (ดนตรี)
10 เทิดศักดิ์มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ (ดนตรี)
11 คนสร้างฝัน(ดนตรี)
12 วันแห่งเรา-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดนตรี)