ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน บุคลากร บุคคลทั่วไป
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Faculty of Humanities and Social Sciences | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
 
เข้าชม 342193 ครั้ง
สถิติการเข้าชม ผังเว็บไซต์
หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ เกี่ยวกับคณบดี ภารกิจผู้บริหาร เชิดชูเกียรติ/ผลงาน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
สื่อประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจ หน่วยวิจัย ข้อมูลส่วนงาน สำนักงาน/สาขาวิชา สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
สำนักงาน/สาขาวิชา
สำนักงาน
-
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์
หลักสูตร ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตร วท.บ. ภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หลักสูตร กศ.บ. สังคมศึกษา
หลักสูตร ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน
หลักสูตร ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร รป.บ.การปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเกาหลี
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษามลายู
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 ต่อ 1111 Fax 0-7431-7606