คำอธิบาย: http://e.hiphotos.baidu.com/baike/c0%3Dbaike180%2C5%2C5%2C180%2C60/sign=586875aecaef7609280691cd4fb4c8a9/3b292df5e0fe9925e8ad186335a85edf8db1715b.jpg คำอธิบาย: http://www.xmu.edu.cn/images/xiaohui.jpg
โครงการความร่วมมือ 3+1
หลักสูตร ศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้าแรก
ข้อมูลพืื้นฐาน
ระยะเวลาเรียน
แผนการศึกษา
ภาพกิจกรรม
สถานที่ศึกษา
Guangxi Normal University
ChongQing University
Xiamen University
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xiamen University
มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนโพ้นทะเล ปัจจุบันขึ้นตรงต่อหน่วยงานกระทรวงการศึกษาของจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยจีนขนานใหญ่ แห่งศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่กว่า 14,244 คน มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 53 สาขา แบ่งเป็น 33 คณะ และ ยังมีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก มีคณาจารย์กว่า 1,400 คน และ อาจารย์ระดับศาสตราจารย์อีกกว่า 282 คน มีผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ค่าใช้จ่าย
1. ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยที่จีน

2,400

2. ค่าเล่าเรียน/คน/1 ปีการศึกษา 156,000
3. ค่าทำวีซ่าไปจีน 1,000
4. ค่าต่อวีซ่าที่ประเทศจีน 2,400
5. ค่าตรวจสุขภาพที่จีน 2,000
6. ค่าประกันชีวิตที่จีน 1,200
7. ค่าที่พัก /คน/1 ปีการศึกษา 20,000
8. ค่ามัดจำหอพัก 3,600
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 3,000
  หมายเหตุ  ยังไม่รวมค่าตำรา  ค่าตั๋วเครื่องบิน  ค่าหนังสือเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  
รวมค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา   191,600
ค่าใช้จ่ายต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น
  กลับด้านบน