คำอธิบาย: http://e.hiphotos.baidu.com/baike/c0%3Dbaike180%2C5%2C5%2C180%2C60/sign=586875aecaef7609280691cd4fb4c8a9/3b292df5e0fe9925e8ad186335a85edf8db1715b.jpg คำอธิบาย: http://www.xmu.edu.cn/images/xiaohui.jpg
โครงการความร่วมมือ 3+1
หลักสูตร ศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้าแรก
ข้อมูลพืื้นฐาน
ระยะเวลาเรียน
แผนการศึกษา
ภาพกิจกรรม
สถานที่ศึกษา
Guangxi Normal University
ChongQing University
Xiamen University
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guangxi Normal University
Guangxi  Normal  University หรือ GXNU  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2475 ณ เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกว่างสี เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศจีน  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยครูกว่างสี มีวิทยาเขตทั้งหมด  3 วิทยาเขต  ได้แก่  วิทยาเขตหวังเฉิน  วิทยาเขตยวี่ฉาย  และวิทยาเขตเยี่ยนซัน มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 1,800 ไร่  วิทยาเขตหวังเฉินเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัยครูกว่างสีและตั้งอยู่ภายในพระราชวังเก่าของพระราชนัดดาซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนานกว่า 600 ปี เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน  การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครูกว่างสีนั้น ปัจจุบันมีคณะที่เปิดสอนจำนวน  25  คณะ  ซึ่งเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นและหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว  มีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงกว่า 2,000 คน มีนักศึกษาชาวจีนและนักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 30,000 คน
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ค่าใช้จ่าย
1. ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยที่จีน
2,400
2. ค่าเล่าเรียน/คน/1 ปีการศึกษา 60,000
3. ค่าทำวีซ่าไปจีน 1,000
4. ค่าต่อวีซ่าที่ประเทศจีน 2,400
5. ค่าตรวจสุขภาพที่จีน 2,000
6. ค่าประกันชีวิตที่จีน 1,200
7. ค่าที่พัก /คน/1 ปีการศึกษา 30,000
8. ค่ามัดจำหอพัก 3,600
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 3,000
  หมายเหตุ  ยังไม่รวมค่าตำรา  ค่าตั๋วเครื่องบิน  ค่าหนังสือเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  
รวมค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา 105,600
ค่าใช้จ่ายต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น
  กลับด้านบน