คำอธิบาย: http://e.hiphotos.baidu.com/baike/c0%3Dbaike180%2C5%2C5%2C180%2C60/sign=586875aecaef7609280691cd4fb4c8a9/3b292df5e0fe9925e8ad186335a85edf8db1715b.jpg คำอธิบาย: http://www.xmu.edu.cn/images/xiaohui.jpg
โครงการความร่วมมือ 3+1
หลักสูตร ศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้าแรก
ข้อมูลพืื้นฐาน
ระยะเวลาเรียน
แผนการศึกษา
ภาพกิจกรรม
สถานที่ศึกษา
Guangxi Normal University
ChongQing University
Xiamen University
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
กลับด้านบน
 
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษาภาษาจีนสำหรับนิสิตเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 3  โดยการเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของจีนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
2. เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ทางด้านภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรงและเรียนรู้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนจากสิ่งแวดล้อมจริง
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ  
กลับด้านบน
 
1. นิสิตหลักสูตรวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. นิสิตมีหน่วยกิตสะสมตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
 
 
ระยะเวลาเรียน  
กลับด้านบน
 
นิสิตเข้าศึกษาในระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของชั้นปีที่ 3 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
 
 
แผนการศึกษา  
กลับด้านบน
 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
0109311 ภาษาจีนขั้นสูง  0109322 การอ่านหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์จีน
0109313 ภาษาจีนโบราณ 0109323 สื่อโสตทัศน์ภาษาจีน
0109321 การเขียนภาษาจีน 2 0109422 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน
0109331 วรรณคดีจีน 0109431 นิทานสุภาษิตจีน
0109341 ประวัติศาสตร์จีน 0109442 ภูมิศาสตร์ประเทศจีน
0109357 การเขียนพู่กันจีน