TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
คณบดีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2560
ขยายเวลารับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer)
กำหนดสอบ TOEFL ประจำปี 2561
เชิญร่วมโครงการ “English Day Celebration” Theme: English as a Window to an Expanding World
โครงการการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2561
แบบฟอร์มขอรับสติกเกอร์ติดรถมอเตอร์ไซค์สำหรับนิสิต
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนขาดแคลน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนส่งเสริมคณะกรรมการสโมสร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการคัดเลือกทุนจ้างงานนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการคัดเลือกทุนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกและวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ : ฝึกทักษะการพูด วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 (13210 - 13211 ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เชิญร่วม โครงการพัฒนำศักยภำพนักวิชาสารสนเทศ : การบริการห้องสมุดเชิงรุกในยุค Thailand 4.0 วันศุกร์ที่ 1 กันยำยน 2560 ณ ห้อง ประชุมสัมมนา 4 (13210-13211) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเครือขายครูสังคมศึกษาภาคใต(คร้ังที่ ๗)
สารคณบดี ฉบับที่ 37
เชิญร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ ครั้งที่ 10
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ณ ณ วัดมะกอกเหนือ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง


หน้าที่ :