TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   อบรม/สัมมนา  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019 : Language and Communication in the Era of Glocalization
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปรับการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์
ร่วมส่งผลงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า”


หน้าที่ :