TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการจัดการความรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านบริการวิชาการองค์กรด้านการศึกษาภาครัฐ
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
กิจกรรมเรียนรู้ ปรับตัว ก้าวทันเทรนด์ในยุคดิจิทัล
โครงการจัดการความรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
โครงการเพิ่มทักษะและความสามารถในการออกแบบกราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับบรรณารักษ์และนักสื่อสารองค์กร
กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาโดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นฐาน
โครงการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
โครงการบูรณาการความรู้สู่สังคมชุมชน
HUSO STARTUP 2021
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)
ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ หลักสูตรภาษาจีน
ร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
วัฒนธรรมมลายูสัมพันธ์
อบรมทักษะการเขียนและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
สัมมนาเชื่อมต่อการทำงานระหว่างกันในช่วงเปลี่ยนผ่าน
TSU HUSOICON2021
เสวนาสมรรถนะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ


หน้าที่ :