TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรีครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยให้บริการที่วิทยาเขตพัทลุง
ขอเชิญศิษย์เก่าวิชาเอกภาษาอังกฤษร่วมงาน TSU English Major Homecoming Party #2
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
คู่มือแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควต้า ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมบทความพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาไทยศึกษา (หลักสูตร 2 ปี)
ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรสองปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญนิสิตประเมินการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2561
กิจกรรมกวีเสวนา ชุมคน ชุมชนคนใต้ ครั้งที่ 9 [เหมือนลืมใครไว้ข้างหน้า] & [เราต่างมุ่งไปข้างหลัง]
เชิญเที่ยวชมงาน เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
แผนการดำเนินงานรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS
รายละเอียดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาาการ
สาขาวิชาภาษาไทยเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๑


หน้าที่ :