TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม "รักนะ..ทะเลน้อย"
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการThink Tank เสริมสร้างนักวิจัย
ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "YouTuber Online"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฎิบัติ "เจาะลึกกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการพูดโน้มน้าวใจเนื่องในกิจกรรม ภาษาไทยรำลึก
การเข้า - ออก และการจอดรถ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC หลักสูตรเร่งรัด สู้ COVID-19" (1 วัน 6 ชม.)
ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
ขอเชิญนิสิตสั่งซื้อเครื่องแบบเครื่องหมายนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณทางออนไลน์
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติทางภาษาไทย วรรณกรรม และการสอนภาษาไทย ระดับ ปริญญาตรี ครั้งที่ 3
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่”
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ เเละรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัย รับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2563


หน้าที่ :