TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์การเปิดสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยให้บริการที่วิทยาเขตพัทลุง
ขอเชิญศิษย์เก่าวิชาเอกภาษาอังกฤษร่วมงาน TSU English Major Homecoming Party #2
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
คู่มือแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควต้า ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมบทความพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาไทยศึกษา (หลักสูตร 2 ปี)
ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรสองปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญนิสิตประเมินการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2561
กิจกรรมกวีเสวนา ชุมคน ชุมชนคนใต้ ครั้งที่ 9 [เหมือนลืมใครไว้ข้างหน้า] & [เราต่างมุ่งไปข้างหลัง]
เชิญเที่ยวชมงาน เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
แผนการดำเนินงานรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ TCAS
รายละเอียดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาาการ
สาขาวิชาภาษาไทยเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๑
กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2561 (สมัครด้วยตนเอง)
ขอเชิญร่วมโครงการการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงโล่ทานพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ 19-20 สิงหาคม 2561
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ “ค่ายภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน” วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :