คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
ตารางนัดหมายผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลับหน้าหลัก