คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
ภารกิจผู้บริหาร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สำนักงาน
 
ภารกิจผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

ภารกิจคณบดี

 
ภารกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ภารกิจรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร