คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
ภารกิจผู้บริหาร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สำนักงาน
 
คณะกรรมการประจำคณะ กลับหน้าหลัก

 

 


 

 

กรรมการประจำคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

                 

                                                 

                                           

      

                            

              

                                   

 

รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ
รองคณบดีฝ่ายการบริหาร
และการวางแผน

 

 อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและพัฒนานิสิต

ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและสื่อสารองค์กร

 

 

 

 

 

 อ.ดร.พิยาธร แก้วคง
ประธานสาขาวิชา
ภาษาตะวันตก

 

 

 

อ.พจนา เดชสถิตย์ 
ประธานสาขาวิชา
ภาษาตะวันออก

 

 

ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกุล
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

  

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์ 
ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์

 

 

ดร.ฐากร สิทธิโชค
ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

  

 

อ.ก้องกิดากร บุญช่วย
ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์

 

         

รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.ดร. ฉันทัส ทองช่วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. อิทธิพล เพชรศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. สุเทพ สันติวรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายภูมิพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ 
หัวหน้าสำนักงาน