คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
ภารกิจผู้บริหาร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สำนักงาน
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

 
 

    คณะผู้บริหาร 
 

                 
                                             
                                             

 

รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

ดร. ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

ผศ.ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ
รองคณบดีฝ่ายการบริหารและการวางแผน

 

 อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานิสิต

 

ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร