คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร (มคอ2)
 
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรต่าง ๆ กลับหน้าหลัก

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (บาท)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท)

ระดับปริญญาตรี

   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

11,500 92,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

11,500 92,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

11,500 92,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

12,500 100,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 

13,000 104,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนประเทศจีน 1 ปี) 

13,000 104,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

11,000 88,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน

10,000 80,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

10,000 80,000

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10,000 80,000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์

13,000 104,000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

12,000 96,000

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

12,500 100,000

หลักสูตรสองปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

16,000 -

หลักสูตรปริญญาโท

   

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคปกติ)

18,000 72,000

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ)

18,000 72,000

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (ภาคพิเศษ)

25,000 100,000

หลักสูตรปริญญาเอก 

   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 

50,000 300,000

* ข้อมูลปรับปรุง ณ ปีการศึกษา 2562 / ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นค่าประมาณการเท่านั้น