คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร (มคอ2)
 
ปริญญาเอก กลับหน้าหลัก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 

Doctor of Philosophy Program in Cutural Studies

โครงสร้างหลักสูตร ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา(Program Structure and Content)

Facebook Website