คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร (มคอ2)
 
ปริญญาโท กลับหน้าหลัก

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

Master of Arts Program in Thai

โครงสร้างหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทย 

(Program Structure and Content)

       

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 

Master of Arts Program in Cutural Studies

โครงสร้างหลักสูตร ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา 

(Program Structure and Content)