คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรต่าง ๆ
รายละเอียดหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
 
ปริญญาโท กลับหน้าหลัก

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

Master of Arts Program in Thai

โครงสร้างหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทย 

(Program Structure and Content)

                         
เว็บไซต์หลักสูตร

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 

Doctor of Philosophy Program in Cutural Studies / Master of Arts Program in Cutural Studies

Facebook Website