คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรต่าง ๆ
ข้อมูลหลักสูตร (มคอ2)
 
ปริญญาตรี กลับหน้าหลัก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai

โครงสร้างหลักสูตร

ศศ.บ.ภาษาไทย 

(Program Structure and Content)
 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

โครงสร้างหลักสูตร
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

(Program Structure and Content)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

Bachelor of Arts Program in Malay

โครงสร้างหลักสูตร ศศ.บ.มลายู 

(Program Structure and Content)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Bachelor of Arts Program in Japanese

โครงสร้างหลักสูตร
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 

(Program Structure and Content)

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

Bachelor of Arts Program in Chinese

โครงสร้างหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน 

(Program Structure and Content)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Bachelor of Arts Program in  History

โครงสร้างหลักสูตร ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 

(Program Structure and Content)

 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community

Administration and Development

โครงสร้างหลักสูตร
ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน 

(Program Structure and Content)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Bachelor of Arts Program in Human Resource Management

โครงสร้างหลักสูตร
ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์

(Program Structure and Content)

 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Public Administration

โครงสร้างหลักสูตร รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 

(Program Structure and Content)

                       
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์

Bachelor of Science Program in Geography

โครงสร้างหลักสูตร วท.บ.ภูมิศาสตร์ 

(Program Structure and Content)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Library and Information Science

โครงสร้างหลักสูตร ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

(Program Structure and Content)

              
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts

โครงสร้างหลักสูตร นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 

(Program Structure and Content)

 

หลักสูตรสองปริญญา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

Bachelor of Arts Program in English and Chinese

โครงสร้างหลักสูตร

ศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ ศศ.บ.ภาษาจีน

(Program Structure and Content)