ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร พร้อมด้วยประธานสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และงานสำนักงานคณะ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น มุมมองเชิงระบบของ EdPEx กับบุคลากรสายสนับสนุน EdPEx กับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดจากงานประจำของบุคลากรสายปฏิบัติการ เป็นต้น โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้