คณะกรรมการประจำคณะ 

คณะกรรมการประจำคณะคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์

รองคณบดีฝ่ายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกกรรม

อ.พจนา เดชผศ. ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจย์ผผผ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

อ.ดร.ลัญชุกร ศรีวิมล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์


 

ประธานสาขาวิชา

อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ

ประธานสาขาวิชา

ภาษาตะวันตก

ดร.พวงผกา สิทธิจันทร์

ประธานสาขาวิชา

ภาษาตะวันออก

ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกุล

ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์ 

ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์

อ.ดร.ฐากร สิทธิโชค

ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนกุล

ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์

ดร.นวิทย์ เอมเอก

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

และการจัดการทรัพยากรมนุษย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. สุเทพ สันติวรานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ