คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
Recruitment of an employee of Thaksin University (Japanese Lecturer)...
กำหนดลงทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565...
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ Portfolio 1/2...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566...
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ...
ปฏิทินสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...
เปิดรับสมัครแล้ว TCAS66 รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2564...
นิสิตและศิษย์เก่าคว้า 4 รางวัล กิจกรรมวันลอยกระทง เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา...
นิสิตหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7...
นิสิตได้รับทุนการศึกษาชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวันภาคใต้...
อาจารย์ได้รับรางวัลจากการประกวดบทความวิชาการระดับประเทศ...
นิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวด Campus_Star 2022 ระดับประเทศ...
นิสิตประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบโครงการ Youth In Charge Leadership Academy Season 2...
นิสิตนิเทศศาสตร์ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 19...
นิสิตและศิษย์เก่าได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565...
นิสิตได้รับรางวัลระดับดี ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมประกวด HUSO TikTok Awards 2022...
การขอเทียบระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ...
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา...
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวดเนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 53...
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...
ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ ออกหนังสือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย/ขอเก็บข้อมูล/จัดกิจกรรมในรา...
ประกาศผลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2565...
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565...
เปิดรับสมัครนิสิตและศิษย์เก่า Workshop กิจกรรม HUSO Entrepreneur...
รับสมัครนิสิตเข้าคัดเลือก HUSO MC SEARCH 2022...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
0 0 0

      พฤศจิกายน 2565      
       
อาพฤ
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
2728 29 30123