งานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558
2   แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
3   แบบประเมินการปฏฺิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
4   แบบฟอร์ม
5   แบบฟอร์มจากมหาวิทยาลัย
6   ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
7   ข้อมูลบุคลากร
8   แผนพัฒนาบุคลากร

 

 
แบบประเมินการปฏฺิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
 
- ข้าราชการ คณาจารย์ -
  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  ข้าราชการ แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ (สายวิชาการ)
  แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
  แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
  แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์