กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ประกาศ
2   คณะกรรมการกองทุน
3   ของที่ระลึก
5   ทุนพัฒนาบุคลากร
6   ทุนการศึกษาเพื่อการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาฯ
7   ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
8   ทุนผู้ช่วยสอน
9   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

ทุนสนับสนุนต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม ประเภททุน วงเงินไม่เกิน (บาท) จำนวนทุน (ต่อปีงบประมาณ) ระยะเวลาขอรับทุน เอกสาร เพิ่มเติม
บุคลากร ทุนฝึกอบรม ระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 40,0000 5

1. ก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 เดือน 2. ยื่นหลักฐานภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม
ดูเอกสาร
ทุนฝึกอบรม ระยะสั้น ในประเทศ 20,0000 5

ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 50,000 5
1. ส่งเอกสารก่อนโครงการอย่างน้อย 2 เดือน 2. รายงานผลโครงการภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดโครงการ
ดูเอกสาร

ทุนสนับสนุนต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่ม ประเภททุน วงเงินไม่เกิน (บาท) จำนวนทุน (ต่อปีงบประมาณ) ระยะเวลาขอรับทุน เอกสารเพิ่มเติม
นิสิต ทุนการศึกษาเพื่อการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาฯในต่างประเทศ 20,000 15 ตลอดปีการศึกษา ดูเอกสาร
ทุนผู้ช่วยสอน 5,000 (ต่อเดือน) 5 กรกฎาคม/ธันวาคม ดูเอกสาร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุนส่งเสริมนิสิตคณะกรรมการสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,000 (ต่อปีการศึกษา) 5 กันยายน ดูเอกสาร
ทุนขาดแคลน 6,000 5 สิงหาคม / มกราคม
ทุนจ้างงาน 6,000 (ต่อภาคการศึกษา) 10 สิงหาคม / มกราคม
ทุนสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับองค์กร 5,000 (ต่อปีการศึกษา) ไม่จำกัด ตลอดปีการศึกษา