คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ
 
     

           วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ เป็นไปอย่างคึกคัก ตามมาตรฐาน New Normal ด้วยมาตรการเข้มข้นก่อนเข้าเรียน โดยเปิดทางเข้า-ออก แค่ทางเดียวเท่านั้น  ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้

1.คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มาติดต่อทุกคน ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล  ณ จุดคัดกรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  หากเกินกว่าที่กำหนดไม่อนุญาตให้เข้าในคณะ ฯ
2.คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มาติดต่อทุกคนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะได้รับสติกเกอร์รับรองจากคณะ ฯ เป็นรายวัน
3.คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มาติดต่อทุกคนที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เกิน 3 ครั้ง (โดยแต่ละครั้งเว้นระยะการตรวจวัด 5 – 10 นาที) ทางคณะ ฯ จะดำเนินการส่งตัวไปยังศูนย์อำนวยการประสานงาน เฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มาติดต่อทุกคน ต้องสแกน QR Code ไทยชนะ หรือลงชื่อเข้า-ออก ทุกครั้ง

5. คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มาติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการอยู่ ในคณะ ฯ

6. คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มาติดต่อทุกคน ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร

http://www.samilatimes.co.th/?p=57596