คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ค.63 ถึงวันที่ 15 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

           ระหว่างวันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2563 จำนวน  15 หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินหลักสูตร รายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563        หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน)  ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563        หลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์ )  ศศ.บ.( บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563        หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)   ศศ.ม.ภาษาไทย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563      หลักสูตร ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)  ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563      หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  ศศ.บ. (การบริหารและพัฒนาชุมชน)
วันที่ 16 กรกฎาคม 563        หลักสูตร วท.บ. (ภูมิศาสตร์)   ศศ.บ.( ภาษามลายู)