คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานประกวดสหกิจศึกษา
 
     

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งจัดโดย ภารกิจสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโดยจำนวน  10 รางวัล ดังนี้

 

ประเภทนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น   ภาคโปสเตอร์

นางสาวฮานูน  แวดือเระ  นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 

นางสาวนุรฮายาตี  สาและดิง   นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษามลายู) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

 

นางสาวจีฟาร์น  สาและ  นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลชมเชย  
 

นายวรวุฒิ  นาวาเดช  นิสิตหลักสูตร  ศศ.บ.(ภาษามลายู) ได้รับรางวัลชมเชย  
 

 

นางสาวนาซูฮา  กาโน   นิสิตหลักสูตร  ศศ.บ.(ภาษามลายู) ได้รับรางวัลชมเชย  
 

 

ประเภทมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และการจัดการ  ภาคบรรยาย

นางสาวอินทิมา  จันวดี  นิสิตหลักสูตร  ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ได้รับรางวัลชมเชย 

 

ประเภทมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และการจัดการ  ภาคโปสเตอร์

 

นางสาวรัตนากร  ปรัชพันธ์  นิสิตหลักสูตร  ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

นางสาวรัตนากร  ปรัชพันธ์  นิสิตหลักสูตร รป.บ..(การปกครองท้องถิ่น) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

 


นายยงศิลป์  ศรีน้อย นิสิตหลักสูตร  ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ได้รับรางวัลชมเชย

 

นางสาวพวงพกา  ทุมสุวรรณ นิสิตหลักสูตร  ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ได้รับรางวัลชมเชย