คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ :การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
 
     

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 หลักสูตรประวัติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ :การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

การจัดโครงการในปีนี้ ซึ่งนับเป็นการจัดโครงการ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 มีนิสิตระดับปริญญาตรี จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอบทความจากการค้นคว้าวิจัย จำนวน 21 บทความ โดยมีนิสิตที่มีผลงานยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรี ระดับประเทศ ดังนี้

ห้องนำเสนอ ที่ 1
- รางวัลบทความยอดเยี่ยม ได้แก่ ปัณชญา ไวยมุกข์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากบทความเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคน้ำปลาในสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2460 – 2500

-รางวัลบทความดีเด่น ได้แก่ ธีรภัทร รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จากบทความเรื่อง ใน “เมืองนครศรีธรรมราช” มีการเมืองและการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาความนิยมในตัวผู้แทนราษฎรของ “คนคอน” พ.ศ.2512 – 2538

-รางวัล การนำเสนอยอดเยี่ยม ได้แก่
ณิชากร วงศ์จันทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการนำเสนอบทความ เรื่อง กรณี 7 บุญราศีแห่งสองคอน พ.ศ. 2483 : ภาพสะท้อนความขัดแย้งทางสังคม

-รางวัลการนำเสนอดีเด่น ได้แก่ พัชรพร พรมมี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการนำเสนอบทความเรื่อง
ผ้าตีนจกกับการถูกยกย่องให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย

ห้องนำเสนอที่ 2
-รางวัลบทความยอดเยี่ยม ได้แก่
ณัฐณิชา นวลละออง มหาวิทยาลัยทักษิณ จากบทความเรื่อง ภาพยนตร์เกาหลีกับการสร้างและผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นตั้งแต่ ค.ศ. 2009 – ปัจจุบัน (2019)

- รางวัลบทความดีเด่น ได้แก่ ฐิตินันท์ เจนสุดรักวงศ์ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาก บทความเรื่อง การนำเสนอภาพลักษณ์ของคนผิวสีภายในภาพยนตร์แนวเสียดสีปัญหาสีผิวจากงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ตั้งแต่ ค.ศ. 2014 – 2018

- รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม ได้แก่ ธนกฤต ก้องเวหา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากบทความเรื่องโลกทัศน์ทางการเมืองของหมอลำกลอนอีสาน : ศึกษาจากกลอนลำช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

-รางวัลการนำเสนอดีเด่น ได้แก่ เอกราช สุราฤทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จากการนำเสนอบทความเรื่อง กัญชา : จากสมุนไพรพื้นบ้าน สู่ยาเสพติด ถึงยารักษาโรคสมัยใหม่

หลักสูตรประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเจ้าภาพการจัดโครงการ ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่นิสิตทุกท่านที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัยในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และขอขอบคุณคณาจารย์กัลยาณมิตรทางวิชาการทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตคณาจารย์จากหลากหลายสถาบันอันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่