คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ "การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร"
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ  นายกฤศ กำเนิดติณห์กุลธรนิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ "การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร" จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่การโค้ชมืออาชีพ (ต้นกล้า HR) ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 12 กุมภาพันธ์ 2563 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร ทองขะโชค  ดร.นวิทย์ เอมเอก   อาจารย์ ดร.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  และดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ เป็นที่ปรึกษา