คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.63 ถึงวันที่ 29 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
 
     

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

 รายละเอียดโครงการ