คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.63 ถึงวันที่ 15 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน HR Genius 2019
 
     

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะด้านการจัดการทรัพยากรมุนษย์กับประเด็น "HR Event" ในโครงการ HR Genius 2019 ภายใต้ กิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ Open House 2020 Smart Business RUTS คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา