คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ประกาศต่าง ๆ
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.62 ถึงวันที่ 22 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะมนุษยศาตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
     

ขอแจ้งประกาศคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อถือปฎิบัติ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ