คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการอ่านภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
 
     

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอดิศักดิ์  จูมแพง  นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด อ่านออกเสียงภาษาไทยระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ  ในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ: การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ