คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ
 
     

เมื่อวันที่  31 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2562 สาขาวิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการ "ค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน" ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษามลายู ณ ลานเอนกประสงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ  ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวกับรุ่นน้องจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เมื่อวันที่  31 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2562 สาขาวิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการ "ค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน" ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษามลายู ณ ลานเอนกประสงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ  ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวกับรุ่นน้องจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้