คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
 
     

               เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รศ. ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย) ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ (รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า โดยคุณจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ (ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า) คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ (กรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

               การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชน โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของอาจารย์และนิสิต ร่วมดำเนินกิจกรรมกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตไปพร้อมกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้