คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 2 ส.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ 2563
 
     

                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ 2563  ทั้งนี้ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www2.huso.tsu.ac.th/formlist.asp เลือกที่พันธกิจ->งานสำนักงาน->แบบฟอร์ม->งานวิจัย->แสดงข้อมูล->การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ จำนวน 1 ชุด ที่ ส่วนงานวิจัย (นางสาวสมสมัย เอียดคง) สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการมาที่ E-Mail : Somsamai@tsu.ac.th หัวข้อ “ข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ปี 2563 ” ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัคร