คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.ค.62 ถึงวันที่ 18 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดง่านปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน จากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561  ถึง กรกฎาคม 2562

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ พุฒิสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มาเป็นประธานในพิธีและกล่าวปัจฉิมโอวาทให้แก่นักศึกษาจีน พร้อมด้วย อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น