คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ก.ค.62 ถึงวันที่ 2 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ : การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ ชิงโล่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้

การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้

ชิงโล่พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์

ในระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

หนังสือเชิญรายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | ใบสมัคร