คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 25 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
     

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ นำโดย ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ (รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน) อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ (รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) อ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ (ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก) พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรภาษาจีน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตที่จะร่วมมือต่อไปในอนาคต