คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 10 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชือนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างประเทศ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย