คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานประกันคุณภาพ
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คำสั่งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์