คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรม จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 "พลังอำนาจแห่งภาษาในมิติวัฒนธรรม" โดยมีรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษทางวิชาการโดย รศ.ดร.พรพันธ์ุ เขมคุณาศัย ในหัวข้อ "สอนด้วยใจ : พลังอำนาจแห่งภาษาในมิติวัฒนธรรม" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีองค์กรเครือข่ายสถาบันการศึกษา และองค์กรด้านวัฒนธรรม ร่วมจัด ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎสงขลา 
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎยะลา
3.คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎยะลา
4.คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.หาดใหญ่
5.สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
6.วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ