คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 28 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
     

วันที่ 30 เม.ย.62 คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงงานของบุคลากรสายสนับสนุน งานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและงานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ งานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ และงานวิชาการและบริการการศึกษา